CHỨNG NHẬN ĐẲNG

 Ngoài giáo án đào tạo học viên, Liên Phong có chương trình chứng nhận đẳng cấp dành cho những bạn có nguyện vọng theo võ nghiệp.

 

Chương trình gồm 4 đẳng cấp chứng nhận từ Hướng Dẫn Viên tới Võ Sư, với thời gian lên mỗi cấp là 1 tới 3 năm, tuỳ theo độ tuổi, sự tích cực rèn luyện, tập huấn, thi đấu và kinh nghiệm giảng dạy.  Riêng chuyển cấp Võ Sư cần thời gian kinh nghiệm từ 3 tới 6 năm.​

Võ Sư

Huấn Luyện Viên – Cao Cấp

Huấn Luyện Viên

Hướng Dẫn Viên – Trợ Giảng (trên 15t)

  • Facebook Round
  • YouTube - Black Circle
  • YouTube Round